އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ އޭ ބްލޮކް ޢިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

އިޢުލާން ނަންބަރ: IUL) IS-B/2020/01)

އިސްލާހު ކުރެވިފައި

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

1. މި ސްކޫލްގެ އޭ ބްލޮކް އިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

2. މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2020 ފެބްރުއަރީ 12 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11.00 ށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

3. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 ފެބްރުއަރީ 19 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ.

 

4. މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި ނުވާ ފަރާތެއްގެ ބިޑް ބަލައިގަނެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

5. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

6. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

މާލެ

ފޯން: 3323244

އީ-މެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]

11 ރަބީޢުލްއާޚީރާ 1441

05 ފެބްރުއަރީ 2020

05 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ