ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: IUL)247-CA/247/2020/05) އިޢުނާން ކެންސަލްކުރުމާއި ގުޅޭ!

އިޢުލާން

           މަސައްކަތު މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މި އިދާރާގެ ނަންބަރު: IUL)247-CA/247/2020/05) އިޢުލާން، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޮރިޓީގެ ސިޓީއިން އަންގާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ރިވައިޒްކޮށް ނިންމާ ކައުންސިލަތަކަށް ފޮނުވުމަށްފަހު މަޤާމުތަކަށް މީހުން ނެގުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަންގާފައިވާތީ އާއި އިސްވެދެންނެވުނު ގޮތަށް މަޤާމުތަކަށް މީހުން ނެގުން މަޑުޖައްސާލުމުން ސިވިލް ސަރވިސް ގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ނެގުމުގެ ކަންކަން ނިންމާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ސީ.އެސް ވިއުގަރ 2.0 މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި ދާނެތީވެ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި ސިވިލް ސަރިވިސް ކޮމިޝަނުން ކައުންސިލްތަކުގެ އައު އިދާރީ އޮނިގަނޑު ރިވައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ކައުންސިލުތަކަށް އޮނިގަނޑު ފޮނުވުމުން އަލުން މިސްކިތު މަސައްކަތު މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާން ކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

04 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ