ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

 

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.        

މަޤާމް:

ސީނިޔަރ ޑްރައިވަރ (ބައުޒަރ)

ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްސަން:

ލޮޖިސްޓިކްސް - ބައުޒަރ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

05

ޝަރުތުތައް:

ޑީއޯ ކެޓަގަރީގެ ވެހިކަލަސް ދުއްވުމުގެ ލައިސެންސް އޮތް މީހަކުކަމުގައި ވުން

1 ނުވަތަ 2 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން  

ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރިމީހެއްކަމުގައިވުން

ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭމީހަކު ކަމުގައިވުން.

މަހު މުސާރަ:

11,000/- ރ އާއ ި /-12،000ރ ދެމެދު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ދާއިމީ

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ލޮޖިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަންޓް - ބައުޒަރ

 

ވީމާ، މިވަޒީފާތަކަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 09 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 15:00 ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެޓެސްޓެޑް ސެޓިފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ޕޮލިސް ރިޕޯޓް އާއި އެކު އެސް ޓީ އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ހުޅަހެޅުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުލިބިލައްވާނީ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުން އަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުންކަން ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3331421 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

04 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ