މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް:

އިއްލާން

ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް:

          ކ.ގުރައިދޫ 167 ނަސީމީހިޔާ އެވެ، ކިޔާ ބަނޑާރަ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ވާރިޘަކު ހޯދުމަށް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.

          ވީމާ، މިގޯތީގެ ވެރިފަރާތެއް ނުވަތަ ވާރިޘަކުވާނަމަ 07 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކައުންސިލަށް ހާޟިރުވުމަށް އަންގަމެވެ.

04 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ