ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
2ވަނަ ޑިވިޝަން ޓީޓްވެންޓީ ކްރިކެޓް މުބާރާތް

 

 

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 2 އޭޕްރިލް 2020ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 2ވަނަ ޑިވިޝަން ޓީޓްވެންޓީ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ޓީމުތަކުން 2 މާރިޗް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ  ކުރިން ލިއުމަކުން މި ބޯރޑަށް އަންގާދެއްވުން އެދެމެވެ.  އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި މުބާރާތުގައި ކުޅެވޭނީ މިބޯރޑުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ  7970044 ނަންބަރާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

04 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ