ފެމިލީ ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) (އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން)

146-A1/2020/29:ނަންބަރު

އިޢުލާން

މިކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 146A1/2020/27 (30 ޖަނަވަރީ 2020) އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

02 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ