ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
Part-time lecturer

 

ޕާޓްޓައިމް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މާލެ އާއި ބައެއް ރަށްތަކުގައި 2020 ވަނަ އަހަރު ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކަށް ޕާޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރއިން ބޭނުންވެއެވެ.

މާއްދާ:

 މާއްދާ / މަސައްކަތް އޮންނަ ރަށް

 1.  ޓީޗިންގ ލިޓްރަސީ އިން އާރލީ އިޔާރސް 2 (ENG309) / ކ.މާލެ
 2.  އިންގްލިޝް ލިޓްރެޗަރ އިން ކޮންޓެކްސްޓް (ENG305) / ކ.މާލެ
 3. އާރލީ އިންޓަރވެންޝަން ފޮރ ލޭންގުއެޖް ލާނާރސް (ENG403) / ކ.މާލެ
 4. އެސެސްޝިއަލް އިންގްލިޝް (ENG213) / ކ.މާލެ
 5. މެތަމެޓިކަލް މެތަޑްސް (MAT305) / ކ.މާލެ
 6. ޑިފަރެންޝިއަލް އީކުއޭޝަންސް (MAT405) / ކ.މާލެ
 7. އިންޓަރވެންޝަންސް އިން މެތަމެޓިކްސް (CST355) / ކ.މާލެ
 8. މެކޭނިކްސް (MAT209) / ކ.މާލެ
 9. ކޮމްބައިންޑް ސައިންސް 1 (SCI309) / ގދ.ތިނަދޫ ކެމްޕަސް
 10. ކޮމްބައިންޑް ސައިންސް 2 (SCI317) / ގދ.ތިނަދޫ ކެމްޕަސް
 11. އިންޓްރޮކްޝަން ޓު ކަރިކިޔުލަމް ސްޓަޑީޒް (CST101) / ކ.މާލެ
 12. ޑިވެލޮޕްމެންޓަލް ސައިކޮލޮޖީ (EST101) / ކ.މާލެ
 13. ކްލާސްރޫމް މެނޭޖްމެންޓް (EST213) / ކ.މާލެ
 14. އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އެންޑް މެނޭޖިންގ ބިހޭވިއަރ،އިމޯޝަނަލް އެންޑް ސޯޝަލް ޑިފިކަލްޓީޒް (EST225) / ކ.މާލެ
 15. ޕްރެކްޓިކަމް III ފޮރ ޕްރައިމަރީ (PRM325) / ކ.މާލެ، ޅ.ނައިފަރު
 16. ޕްރެކްޓިކަމް III ފޮރ ސެކެންޑަރީ (PRM327) / ކ.މާލެ
 17. ކްލާސްރޫމް މެނޭޖްމެންޓް (EST213) / ކ.މާލެ
 18. އެސެސްމެންޓް އެންޑް އިވެލުއޭޝަން (EST207) / ކ.މާލެ
 19. އާރޓް އެޑިޔުކޭޝަން 1 (ART205) / ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ، ސ.ހިތަދޫ
 20. ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ އިސްލާމް 1 (CST121) / ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ، ސ.ހިތަދޫ
 21. ސޯޝަލް ސައިންސް 2 (SOC301) / ކ.މާލެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
 22. ފިޒިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން 1 (PHE201) / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ސ.ހިތަދޫ
 23. އަންޑަސްޓޭންޑިންގ ސޮސައިޓީ (SOC201) / ކ.މާލެ

ޝަރުތު:

މާއްދާއާއި ގުޅޭ ދާއިރާ އިން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ޕޯސްޓް ސެކަންޑަރީ ފެންވަރުގައި 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

އުޖޫރަ:

400-300 ލެވެލްގައި ތަޤްރީރުކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް -/275ރ. ،200 ލެވެލް ގައި ތަޤްރީރުކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް -/225ރ.، 100 ލެވެލްގައި ތަޤްރީރުކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް -/200ރ. ގެރޭޓުން އުޖޫރަ ދެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް މާރކްކުރާ ކޮންމެ އެސައިންމަންޓަކަށާއި، އިމްތިޙާނު ކަރުދާހަކަށް ދަރިވަރަކަށް -/35ރ. ގެ ރޭޓުން އުޖޫރަ ދެވޭނެއެވެ.

ސިޓީއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 1. ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 2. ވަޒީފާ އަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
 3. ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

ނޯޓް:

 - މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގިނަ މާއްދާތަކަކީ ބްލޮކް މޯޑުން ހިންގޭ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެވޭ މާއްދާތަކެކެވެ. ބްލޮކް މޯޑް ކޯސްތައް ކުރިއަށް ދާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ހަފްތާ ބަންދު ހިމަނައިގެންނެވެ.

 - އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ.

 - އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠުހަމަވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ ފެކަލްޓީން ގުޅުއްވާނެއެވެ.

 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓު އެކްރިޑެޓް ކުރެވިފައިނުވިޔަސް ބަލައިގަންނާނެއެވެ.

ސުންގަޑި: 2020 ފެބްރުއަރީ 4 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް (އަމީނީ ބިލްޑިންގ) ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ފޮނުއްވާނީ [email protected]އަށެވެ.

30 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ