މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑިޒައިން ކޮންސަލްޓެންސީ ސަރވިސް

މި އިޢުލާންވަނީ 06 ފެބުރުވަރީ 2020 0848 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން

 

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 މި ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ، މާސްޓަރޕްލޭން ،ކޮންސެޕްޓުއަލް ޕްލޭން، ޑިޒައިނިންގް އަދި ޕްރޮޖެކްޓް އާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، ޑިޒައިން ކޮންސަލްޓެންސީ ސަރވިސް ދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، 2020 ފެބްރުވަރީ 05 ވާ  ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިކޯޕަރޭޝަންއަށް  ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު،  2020 ފެބްރުއަރީ 13  ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިކޯޕަރޭޝަންއަށް  ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ (ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި) 3019911 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

05 ޖުމާދަލްއާޙިރު 1441

30 ޖަނަވަރީ  2020

30 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ