މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ހާއްސަ އަސްކަރީ ތަމްރީނާއި ގުޅޭ

     ނަންބަރު: IUL)202-M/1/2020/14)  

 

 

 

 

އިޢުލާން

 

            މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އިން ކުރިއަށްގެންދާ ޚާއްސަ އަސްކަރީ ތަމްރީނެއް 05 ފެބްރުއަރީ 2020 ދުވަހުގެ 06:00 އިން 18:00 އަށް

ހުޅުލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން 07 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ރާވަފައެވެ. މި ތަމްރީނުތަކުގައި ހުޅުލޭގެ އިރުން 07 މޭލު ބޭރުގައިވައިގެ ސަރަޙައްދަށް ބަޑިޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ

ހުޅުމާލޭގެ އިރުން ކަނޑުދަތުރު ފަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެން ދަތުރުފަތުރު ކުރެއްވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އާއްމުކޮށްއަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ. 

30 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ