އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޓޭޝަނަރީސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ– އެމެންޑްމެންޓް 1

ނަންބަރ: A)AD-2020/34)

އިޢުލާނު

ސްޓޭޝަނަރީސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ– އެމެންޑްމެންޓް 1

މިކޮމިޝަނުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ސްޓޭޝަނަރީސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2020 ޖަނަވަރީ 22 ގައި ކުރި (A)AD-2020/20) ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ސަފްހާ ނަންބަރު 7 ގައިވާ އެނެކްސް 2 އަދި ސަފްހާ ނަންބަރު 8 ގައިވާ އެނެކްސް 3 ގެ މައުލޫމާތަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. އަދި ދަންނަވެމެވެ. މައުލޫމާތަށް ބަދަލު ގެނެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި އައިޓަމް ނަންބަރު 5،6،7 އަދި 8 ކަން މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. 

އިއުލާންކުރި ގޮތް

އިސްލާހުކުރި ގޮތް

#

އަދަދު

ތަފްސީލް

#

އަދަދު

ތަފްސީލް

5

50

A5 ރީމް ކަރުދާސް (މަޑު ނޫކުލަ) (80 ޖީ.އެސް.އެމް)

5

-

އުނިކުރެވިފައި

6

50

A5 ރީމް ކަރުދާސް (މަޑު ފެހިކުލަ) (80 ޖީ.އެސް.އެމް)

6

50

A4 ރީމް ކަރުދާސް (މަޑު ފެހިކުލަ) (80 ޖީ.އެސް.އެމް)

7

50

A5 ރީމް ކަރުދާސް (މަޑު އަޅިކުލަ) (80 ޖީ.އެސް.އެމް)

7

-

އުނިކުރެވިފައި

8

50

A5 ރީމް ކަރުދާސް (މަޑު ދަނބުކުލަ) (80 ޖީ.އެސް.އެމް)

8

50

A4 ރީމް ކަރުދާސް (މަޑު ދަނބުކުލަ) (80 ޖީ.އެސް.އެމް)

 

ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ  2020 ފެބްރުއަރީ 04  ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00 ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހިލާލީމަގު) ގައެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

04 ޖުމާދަލް އާޚިރާ 1441

 

29 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ