މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިމިނިސްޓްރީއަށް ޕީ.ބީ.އޭ އެކްސް ސިސްޓަމާއި، އެސިސްޓަމާ ގުޅޭ އޮޕަރޭޓަރ ފޯނަކާއި، 120 ފޯނު ގަތުން

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.                                           

                                            ނަމްބަރ: IUL 10-F/10/2020/11

އިޢުލާން

  

           މިމިނިސްޓްރީއަށް ޕީ. އޭ ބީ އެކްސް ސިސްޓަމަކާއި، އެސިސްޓަމާ ގުޅޭ އޮޕަރޭޓަރ ފޯނަކާއި، 120 ފޯނު ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.  

ވީމާ، މި ތަކެތި ވިއްކުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 05 ފެބުރުވަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 10 ފެބުރުވަރީ 2020 ވާ  ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި،ގަޑިއަށް ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާޒީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

‏  

 

 

29 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ