މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

އިއުލާން

         

  • އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

            ކ.ގުރައިދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި "ކ.ގުރައިދޫ" ރަށުގެނަން، މިކައުންސިލުންދޭ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް އަމިއްލަތަކެތީގައި ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރެވުނު އިއުލާން ނަމްބަރ: (IUL)338-MS/338/2020/4 އާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، އެއިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

            ވީމާ މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާރީހްތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

ތަން

ތާރީހް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުން

ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

05 ފެބްރުއަރީ 2020

ބުދަ

11:00

އަންދާސީ ހިސާބް ހުށައެޅުން

ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

12 ފެބްރުއަރީ 2020

ބުދަ

11:00

            މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލްވާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެންނެތްވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

            މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.

29 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ