މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިއޮތޯރިޓީ އަށް ފޮޓޯ ކޮޕީ މެޝިނެއް ގަންނަން  ބޭނުންވެގެން 14 ޖަނަވަރީ 2020ގައި ކުރެވުނު ނަމްބަރު (IUL)202-A/1/2020/3އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީވެ، މި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

               ވީމާ، މިކަމަށް އެދި ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 9 ފެބުރުވަރީ 2020 ވާ އާދީއްތ ދުވަހު 10:00 އަށް މިއޮތޯރިޓީ އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށެހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިއިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ކަރުދާސް މިއިޢުލާނާއިއެކު ގެޒެޓުގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

                އަދި ދަންނަވަމެވެ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިޔަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

4 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

                                                  29 ޖަނަވަރީ 2020       

29 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ