މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމާއި، ކުލަޔާއި ދަވާދުލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

މި އޮތޯރިޓީގެ އިޢުލާން ނަމްބަރ (IUL)201-B/1/2020/04 (28 ޖަނަވަރީ 2020) ގައި މިއޮތޯރިޓީން ބޭނުވާ މަރާމާތުތަށް ކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް އަލުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވެލާނާގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި (ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ހިންގިބައި) މިއޮތޯރިޓީން ބޭނުންވާ މަރާމާތުކުރުމާއި، ކުލަޔާއި ދަވާދުލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 04 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީ (ވެލާނާގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2020 ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 09 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

29 ޖަނަވަރީ 2020

29 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ