މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް އިމާރާތް ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި އިޢުލާންވަނީ 29 ޖަނަވަރީ 2020 1043 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން

އޮފީސް އިމާރާތް ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

      

ވެލާނާގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި (ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ހިންގިބައި) މިއޮތޯރިޓީން ބޭނުންވާ މަރާމާތުތަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 04 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީ (ވެލާނާގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2020 ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 09 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

28 ޖަނަވަރީ 2020

28 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ