މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުލް ކަލަރރިބަން ( FARGO HDP8500 84814 ޕްރިންޓަރުގައި ބޭނުންކުރުމަށް)

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 މިއޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

  • ފުލް ކަލަރރިބަން ( FARGO HDP8500 84814 ޕްރިންޓަރުގައި ބޭނުންކުރުމަށް)

    ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކެވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 05 ފެބުރުވަރީ 2020 ވާ ބުދަދުވަހު 10:00 އަށް މިއޮތޯރިޓީ އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށެހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިއިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ކަރުދާސް މިއިޢުލާނާއިއެކު ގެޒެޓުގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

                އަދި ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިޔަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

03 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

                                                28  ޖަނަވަރީ 2020 

28 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ