ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލްއިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްއިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                  ވީމާ، ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަދިނުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން 02 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިއިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމަށް ހާޟިރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 05 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހާޟިރުވެ ލިޔުމުން އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުންނާއި ގަޑި ޖެހިގެން ހާޟިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ

އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅެނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2014 (އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނިއެވެ.

                  މިހެންވެމިކަން އާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

                  01 ޖުމާދަލް އާޚިރަތު 1441

                  27    ޖެނުއަރީ   2020 

27 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ