އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޯޓިންގ ބޫތު ސްޓޭންޑް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުން– އެމެންޑްމެންޓް 1

  ނަންބަރ: A)AD-2020/27)

 

އިޢުލާނު

ވޯޓިންގ ބޫތު ސްޓޭންޑް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުން– އެމެންޑްމެންޓް 1

   

  މިކޮމިޝަނުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ވޯޓިންގ ބޫތު ސްޓޭންޑް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިކޮމިޝަނުން 2020 ޖަނަވަރީ 22 ވަނަ ދުވަހު ކުރި A)AD-2020/24) ނަންބަރު އިއުލާނާ އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ސަފްހާ ނަންބަރ 2 ގެ 3.2 ގައި ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި އަންދާސީ ހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު ކަމަށް -/3500 (ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ އޮޅުމަކުންނެވެ. ރަނގަޅު ގޮތަކީ -/4500 (ހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއެވެ. 

 

 

 

 

27 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ