އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތީގެ ނީލަން ކިޔުން

ބައުތަކެތި ނީލަން ކިޔުން

ޢިއުލާން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތީގެ ނީލަން ކިޔުން

 

މި ކޮމިޝަނުގައި ހުރި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 1 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މި ކޮމިޝަނުގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ(ބައު ޖަމާލުއްދީން) ހޯލަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ގެންނަވަންވާނެއެވެ.

މި ޢިއުލާނާއެކު ނީލަމުގައި ހިމެނޭތަކެތީގެ މައުލޫމާތާއި، ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަށާ އަގުގެ މައުލޫމާތު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމަތު ހޯއްދެވުމަށް 3004444 އަށް ގުޅުއްވާ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

2 ޖުމާދަލްއާޚިރު 1441

27 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ