މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބަިވެރިވެ ވަޑައި ގަންނަވާ 500 ބޭފުޅުންނަށް ސައިގެ އިއުލާން ބާތިލް ކުރުން 500

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.                                           

                                           ނަމްބަރ: ީIUL 10-F/10/2020/10

އިޢުލާން

  

           މިއަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ދުވަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން 28 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ ރޭ ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ހޯލްގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ 500 ބޭފުޅުންނަށް ސައިފޮދެއް ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރ:(IUL)10-F/10/2020/08. (16 ޖަނަވަރީ 2020) އިޢުލާންއަށް އެއްވެސް ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ އެ އިއުލާން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.  

‏  

 

 

27 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ