މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މ.ކޮޅުފުށީ ދެކުނުއަވަށު އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ދިލާސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

c

 

                 

މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

SECRETARIAT OF THE KOLHUFUSHI COUNCIL

 ކޮޅުފުށި

MULAK ATOLL

  ދިވެހިރާއްޖެ

Rep Of Maldives

އިޢުލާން

ތާރީޚް:

26 ޖަނަވަރީ 2020

ނަންބަރު:

(IUL)367/367/2020/17

މ.ކޮޅުފުށީ ދެކުނުއަވަށު އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ދިލާސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

 

މ.ކޮޅުފުށީ ދެކުނު އަވަށު އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިތަކަށް މި އިދާރާއަށް ހާޒިރުވެ، މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ތަފްސީލް

ތަން

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް

29 ޖަނަވަރީ 2020

ބުދަ

14:00

ބިޑް ހުށަހެޅުން

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް

30 ޖަނަވަރީ 2020

ބުރާސްފަތި

14:00

 

      މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިޖެހިގެން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

      އަދި މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑްގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވައި މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ.

26 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ