މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
IUL)202-A/1/2019/108 އިއުލާން ބާތިލްކުރުން

މިއޮތޯރިޓީއަށް  ޑެޕިއުޓީ  ޑިރެކްޓަރ  ޖެނެރަލްގެ   މަޤާމަށް  ކޮށްފައިވާ  ނަންބަރު  IUL 202-A/1/2019/108  (09 އޮކްޓޯބަރ 2019) އިއުލާނު ބާތިލްކޮށްފީމެވެ.

26 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ