މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކުންފުނީގެ ސީސީޓީވީ ސްޓޯރޭޖް އާކުރުމަށްޓަކައި ސްޓޯރޭޖް ގަތުމާއި ގުޅޭ

   

މި ކުންފުނީގެ ސީސީޓީވީ ސްޓޯރޭޖް އާކުރުމަށްޓަކައި ސްޓޯރޭޖް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން

     އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

30 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުހަހުގެ 14:00

06 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00

 

     މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

26 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ