ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

 

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.       

 

މަޤާމް:

ކެޕްޓަން

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

02

ޝަރުތުތައް:

ނިޔަމި ކަމުގެ ސަނަދު އަދި ނެވިގޭޝަން ކްލާސް 5 އޮތުން / 02 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން / ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މީހެއް ކަމުގައިވުން.

މަހު މުސާރަ:

10،000 ރ އާރި 12،000 ރ ދެމެދު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ދާއިމީ

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ލޮޖިސްޓިކް ޑިޕާޓްމަންޓް /  ބާރޖް

 

ވީމާ، މިވަޒީފާތަކަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 27 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 15:00 ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެޓެސްޓެޑް ސެޓިފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ، ޕޮލިސް ރިޕޯޓު އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ އާއި އެކު އެސް ޓީ އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ހުޅަހެޅުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުލިބިލައްވާނީ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުން އަދި ވެބްސައިޓުން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3331421 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

 

                        

 

 

 

25 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ