ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާޓިޝަން އަދި އެއާރކޮންޑިޝަނިންގ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް،

މާލެ، ދިވެހި ރާއްޖެ.

 

ޕާޓިޝަން އަދި އެއާރކޮންޑިޝަނިންގ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން


 

މިކުންފުނީގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

  1. ޕާޓިޝަން ކުރުން
  2. އެއާރކޮންޑިޝަން ހަރުކުރުން

 

މައުލޫމާތު ދިނުން

މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 30 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 1600ގައި މިކުންފުނީގައި ބާއްވާ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.

 

އެސްޓިމޭޓު ހުށައެޅުން

އެސްޓިމޭޓު ހުށައެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 03 ފެބްރުވަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 1200ގެ ނިޔަލަށެވެ.

 

އެޑްރެސް: ހ. ޕަލްމޭރާ 3ވަނަ ފަންގިފިލާ، ސޯސަން މަގު، މާލެ.

 

އިތުރި މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3335777 އަށެވެ.

 


 

23 ޖަނަވަރީ 2020

23 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ