މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމް :އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
ބޭނުންވާ އަދަދު :4

 މަހަކު -/5،380 ރުފިޔާ

 މުސާރަ:

 4،000ރ - 7،000ރ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއް ލިބޭނެ.

 އިތުރުގަޑީގައި އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނަމަ   ހަމަޖެހިފައިވާ  އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

 އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް:

- ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވަލް 04 މާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ލިބިފައިވުމާއި އެކު އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ލިބިފައިވުން.

- މައިކްރޮސޮފްޓް އެކްސެލް (އެޑްވާންސް) އާއި އޮފީސް ޕެކޭޖް އެނގޭ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

          

 ޝަރުތު:

- ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ލިޔެ ކިޔުންތައް ބަލައި ފައިލްކުރުން.

- ޑިޕާޓްމަންޓް ލިބޭ ތަކެތީގެ އެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން.

- ޑިޕާޓްމަންޓުން އެކިފަރާތްތަކަށް ލިޔަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން އަދި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ރެކޯޑްސް ބެލެހެއްޓުން.

 މަޤާމުގެ މައިގަނޑު   މަސްޢޫލިއްޔަތު:

 ދުވާލަކު 08 ގަޑިއިރު

 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަގުތު:

 ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް

 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 2020 ޖަނަވަރީ 30 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:30ގެ ކުރިން.

 ސުންގަޑި:

- މަޤާމަށް އެދިހުށަހަޅާ ފޯމް

- ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ)

- ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރާއި އެކު ވަޒީފާގައި އުޅުނުކަމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ތަކެތި:

 މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ 2020 ފެބުރުވަރީ 15 އާއި   މާރޗް 16 އާ ދެމެދުގައެވެ.

 އިންޓަރވިއު މުއްދަތު:

 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (ޕޯޓް ބިލްޑިންގ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު)

 ވަޒީފާއަށް  އެދޭ  ފޯމް  މިކުންފުނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން   ހުންނާނެއެވެ.  އަދި މި  ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް www.port.mv އިން ޑައުންލޯޑް   ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު: 3329339 ފެކްސް: 3325293 އީމެއިލް: [email protected]

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮފީސް:

ނޯޓް: މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކު ގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަނުވާ ފޯރމް، ފެކްސް އަދި އީމެއިލްތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެ އެވެ.

  • ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި 05 އަހަރު ދުވަހުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑް ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ.
23 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ