ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ އިޢުލާން ބާތިލްކުރުން

އިޢުލާން

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މި އިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)247-CA/247/2020/4 (18 ޖަނަވަރީ 2020) އިޢުލާންގެ މަޤާމްގެ ރޭންކަށް މިހާރު ބަދަލު ގެނެވިފައިވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ، ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

28 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441

23 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ