ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރެއިނިންގ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓް ސްޓޭންޑަރޑް ރިވިޔު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

 

ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓް  ސްޓޭންޑަރޑް ރިވިޔު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

 

          މިިއީ 8 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި ކުރި އިއުލާން ނަންބަރ: IUL)428/1/2020/1) އަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ލިބިފައިނުވާތީ އަލުން ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓް ސްޓޭންޑަރޑް ރިވިޔު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާނެކެވެ.

          ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއިން އެކުލަވާލައިފައިވާ ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓް ސްޓޭންޑަރޑް ރިވިޔުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ބިޑް ހުށައެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 30 ޖަނަވަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގައެވެ. 12:00 ގެ ފަހުން ހުށައަޅާ ބިޑް ތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.  މި ޢިޢުލާނާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު "މައުލޫމާތު ޝީޓްގައި" ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު: 3026600 / 3026611 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

#

ދާއިރާ

ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި

1

ސޯޝަލް

ފާރމަސީ ސްޓޭންޑަރޑް

ލޮގް ފޮތް

ލާރނިންގ މެޓީރިއަލްސް

އެސެސްމަންޓް ރިސޯސް ފޮތް

 

27 ޖޫމާދުލްޢުލާ 1441

22 ޖަނަވަރީ 2020

22 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ