މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީހުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުރި އޮފީސް ޖާގަ ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ

:(IUL)MHCL-P/1/2020/1ނަންބަރު

އިޢުލާން

މިކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީހުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުރި އޮފީސް ޖާގަ ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ

މިކޯޕަރޭޝަންގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުރި އޮފީސް ޖާގަ، ކުރިއަށް އޮތް 5 (ފަހެއް) އަރަހު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް، މި އޮފީސް ޖާގަ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުޢުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

 

ތަފްޞީލް

 ނަން:                 މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އޮފީހުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުރި އޮފީސް ޖާގަ، ކުރިއަށް އޮތް 5 (ފަހެއް) އަރަހު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ހިފުން

ފެށޭ ކުލި:              -/35،000 (ތިރީސް ފަސްހާސް ރުފިޔާ)

އެޑްވާންސް:               3 (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުލި

ތަނުގެ ބޮޑުމިން:            1،073 އަކަފޫޓު

ހުންނަ ތަން:              މ. ފުރަންކަރަ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20320، ދިވެހިރާއްޖެ.

 

ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް:

#

ކެޓަގަރީ

ޕަސަންޓޭޖް

ތަފުޞީލް

1

ހުށަހަޅާ އަގު

%80

އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ޖުމްލަ މާރކްސް ލިބޭ ގޮތަށް ޕްރޮރާޓާ އުޞޫލުން ދެން ހުރި ފަރާތްތަކަށް މާރކްސް ދެވިގެން ދާނެއެވެ.

2

މާލީ ޙާލަތު

%20

ކުންފުންޏެއްނަމަ، ފާއިތުވެދިޔަ 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓް، އަދި އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނަމަ ފާއިތުވެދިޔަ 6 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓް

 

ސުންގަޑި:

މަތީގައިވާ އޮފީސް ޖާގަ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 30 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު އެއްގަޑި ސުންމިނެޓްގެ ކުރިން (13:00) މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އޮފީހުގައި، ނަންނޯޓްކޮށް، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

  1. ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައިޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފޯމް
  2. ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް އަދި ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ
  3. އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ވަނަވަރު
  4. މާލީ ޙާލަތު އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތައް

ނޯޓް: ނަންނޯޓް ކުރުމުގެ ކުރިން، އޮފީސް ޖާގަ ބެއްލެވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 21 ޖަނަވަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 27 ޖަނަވަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 01:00 ން 03:00 އަށް، މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގަތުމުން، ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ޖާގަ ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

 

 

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އެޑްރެސް:

މ. ފުރަންކަރަ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މާލެ 20320، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު ނަންބަރު:

+960 3011000

މުޢާމަލާތު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތް:

އާއިޝަތު ގާހިރު

އީ-މެއިލް:

[email protected]

 

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މިކޯޕަރޭޝަންގެ އެޑްރެސް، ފޯނު އަދި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް މެދުވެރިކޮށް އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވިދާނެއެވެ.

 

 

19 ޖަނަވަރީ 2020

 

 

19 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ