މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކުންފުނީގެ ޕައިލެޓް، ސެކިއުރިޓީ ޔުނިފޯމް ދެވޭ ނަމޫނާއަކާއި އެއްގޮތަށް ފޯރުކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެ ކުރެވުނު އިއުލާން ބާތިލް ކުރުމާއި ގުޅޭ

   

             މި ކުންފުނީގެ ޕައިލެޓް، ސެކިއުރިޓީ ޔުނިފޯމް ދެވޭ ނަމޫނާއަކާއި އެއްގޮތަށް ފޯރުކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެ ކުރެވުނު ނަމްބަރު: IUL)113-PRC/I/-2019/131) އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށައަޅާފައިވާ ސާމްޕަލްތައް ސްޕެސިފިކޭޝަންއަށް ނުފެތޭތީ އެ އިއުލާން ވަނީ ބާތިލު ކުރެވިފައެވެ.

  

22 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ