މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިލަފުށި-ވިލިމާލެ- މާލެ އަދި ހުޅުމާލެއަށް ގޭސް އުފުލުމަށް ދޯންޏެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ

                                                      ނަންބަރ : MGPL-I/PD/2020/01

އިޢުލާން

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕވޓ ލޓޑ އިން ތިލަފުށި-ވިލިމާލެ- މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް، މި ކުންފުނިން ދޭ ތާވަލްއާއި އެއްގޮތަށް ގޭސް އުފުލުމަށް ދޯންޏެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއެވެ. 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ  ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާވަލްއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެން   މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ސެޝަންގައިބައިވެރިވާނެކަން އެންގުން

9:00 އާއި 14:00 ދެމެދު 3005442  އަށް ގުޅުއްވުން  އެދެމެވެ. އަދި އީމެއިލް މެދުވެރި ކޮށް ނަމަ : [email protected]

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

30 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

4 ފެބުރުވަރީ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް

ނޯޓް:

  • ދޯނި ކެޕޭސިޓީ: މަދުވެގެން ދިގު މިނުގަ73  ފޫޓު ފުޅާމިނުގަ 23 ފޫޓު  (10kg x 2500  ގޭސް ސިލިންޑަރ އުފުލޭ)
  • އަގު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.
  • މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ކޯޓޭޝަންތައް ބާތިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޙްތިޔާރު މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު މި ޢިއުލާން ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާތިލްކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު މިކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  • މި ޢިއުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3335614 މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމެންޓް އަށެވެ.

21 ޖަނަވަރީ 2020،

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،# 02-21  (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑް މަގު

މާފަންނު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:3335614

21 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ