ފެމިލީ ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފެމިލީ ކޯޓުގެ ރިސެޕްޝަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

                                                   ނަންބަރު:146-A3/2020/18  

 އިޢުލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

ފެމިލީ ކޯޓު ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ރިސެޕްޝަން އާއްމުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ޚިދުމަތް ދެވޭނޭގޮތަށް ބަދަލުކޮށް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ޖަނަވަރީ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 2020 ފެބުރުވަރީ 02 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ފެމިލީކޯޓުގެ (ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ) ކޮންފަރެންސް ރޫމަށެވެ.

 

 

 

 

21 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ