މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

                  

 

 

އިޢުލާން 

           ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ދިނުމަށްއެދި މި  އޮތޯރިޓީއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއިބެހޭ

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ  29 ޖަނަވަރީ 2020 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުންއެދެމެވެ.

1. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  P3290B-06-07-M   " ސައްކު"

2. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:   P9792A-01-03-Q  " އަލިމަސް"

3. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  P3288B-01-09-F   " ކަޅުމަސް"

4. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:   P9903A-01-10-T  " ޒީ"

21 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ