މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމް :ލޭބަރަރ
ބޭނުންވާ އަދަދު :10

މަހަކު -/3840 ރުފިޔާ

މުސާރަ:

5،000ރ– 6،000ރ  އާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއް ލިބޭނެ.

- އިތުރުގަޑީގައި އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް:

- ގްރޭޑް 8 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. (ގްރޭޑް 08 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނީ ސްކޫލް ލީވިންގް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.)

އަދި

- މިފަދަ މަޤާމެއް އަދާކުރުމުގެ ސިއްޙީ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

- އުމުރުން 40 އަހަރަށްވުރެ މަތީ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން.

ޝަރުތު:

- ސައުތް ވެސްޓް ހާބަރ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކުރުން.

- ފެން ވިއްކާ ސަރަޙައްދާއި ، ފެންގެ ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން. އަދި އެއްވެސް ތަނެއް ހަލާކުވެފައިވާނަމަ، އަދި ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ހުއްޓިފައިވާކަން އެގިއްޖެނަމަ ވަގުތުން އެކަން، އިސްކޮށް ހުންނެވި ފަރާތަކަށް އަންގައި ރަގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

- މީގެ އިތުރުން އޮފީހުން އަންގާ އޮފީހާއި ގުޅޭ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރުން.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތު:

 ދަންފަޅި އުޞޫލުން (ދުވާލަކު 08 ގަޑިއިރު)

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަގުތު:

 ސައުތް ވެސްޓް ހާބަރ / މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 2020 ޖަނަވަރީ 28 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:30ގެ ކުރިން.

ސުންގަޑި:

- މަޤާމަށް އެދިހުށަހަޅާ ފޯމް

- ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ)

- ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރާއި އެކު ވަޒީފާގައި އުޅުނުކަމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ 2020 ފެބުރުވަރީ 01 އާއި 29 ދެމެދުގައެވެ.

އިންޓަރވިއު މުއްދަތު:

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (ޕޯޓް ބިލްޑިންގ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު)

ވަޒީފާއަށް  އެދޭ  ފޯމް  މިކުންފުނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.  އަދި މި  ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް www.port.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު: 3329339 ފެކްސް: 3325293 އީމެއިލް: [email protected]

ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮފީސް:

ނޯޓް: މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކު ގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަނުވާ ސިޓީ، ފެކްސް އަދި އީމެއިލްތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެ އެވެ.

20 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ