މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމް :ސެކިއުރިޓީ ގާރޑް
ބޭނުންވާ އަދަދު :7

މަހަކު -/4،090 ރުފިޔާ

މުސާރަ:

5،000ރ– 6،000ރ  އާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއް ލިބޭނެ.

- އިތުރުގަޑީގައި އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް:

- ގްރޭޑް 10 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. (ގްރޭޑް 10 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނީ ސްކޫލް ލީވިންގް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.)

އަދި

-  މިފަދަ މަޤާމެއް އަދާކުރުމުގެ ސިއްޙީ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

-  އުމުރުން 40 އަހަރަށްވުރެ މަތީ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން.

ޝަރުތު:

-  މާލެ ނޯތް ހާބަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން.

-  މާލެ ނޯތް ހާބަރގެ ވަންނަ ގޭޓްގެ ހަރަކާތްތައްބަލާ މޮނިޓަރ ކުރުމާއި ވަންނަ ވެހިކަލްތަކަށް ދާން ޖެހޭމަގު ދައްކައި ބަނދަރުގައި ވެހިކަލްތައް ދުއްވަން ހަދާފައިވާ ޤަވަޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ދުއްވުމަށް ވެހިކަލްތަކަށް އަންގާ އެގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން.

-  މާލެ ނޯތް ހާބަރ އިން ނުކުންނަ ގޭޓުގެ ހަރަކާތްތައް ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރުމާއި ނުކުންނަ ވެހިކަލްތައް ނުކުންނަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތައްތޯ ބެލުން.

-  މާލެ ނޯތް ހާބަރއަށް ވަންނަ ވެހިކަލްތަކުގެ ތެރެއިން ވަނުމުގެ ކުރިން ހުއްދަ ނަގައިގެން ނުވަތަ ސްޓިކަރ ގަނެގެން ވަންނަޖެހޭ ވެހިކަލްތައް ވަންނަނީ ހުއްދަ ހޯދައިގެންތޯ ނުވަތަ ސްޓިކަރ އޮވެގެންތޯ ބަލައި ހުއްދައަކާއި ނުލައި ވަންނަ ވެހިކަލްތަކުގެ މައްސަލަ ނޯޓްކޮށް އެކަން ޑިއުޓީ ސުޕަވައިޒަރަށް ރިޕޯޓް ކުރުން.

 

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތު:

 ދަންފަޅި އުޞޫލުން (ދުވާލަކު 08 ގަޑިއިރު)

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަގުތު:

 މާލެ ނޯތް ހާބަރ / މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 2020 ޖަނަވަރީ 28 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:30ގެ ކުރިން.

ސުންގަޑި:

-  މަޤާމަށް އެދިހުށަހަޅާ ފޯމް

-  ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ

-  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ)

-  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރާއި އެކު ވަޒީފާގައި އުޅުނުކަމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ 2020 ފެބުރުވަރީ 01 އާއި 29 ދެމެދުގައެވެ.

އިންޓަރވިއު މުއްދަތު:

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (ޕޯޓް ބިލްޑިންގ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު)

ވަޒީފާއަށް  އެދޭ  ފޯމް  މިކުންފުނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.  އަދި މި  ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް www.port.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު: 3329339 ފެކްސް: 3325293 އީމެއިލް: [email protected]

ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮފީސް:

ނޯޓް: މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކު ގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަނުވާ ސިޓީ، ފެކްސް އަދި އީމެއިލްތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެ އެވެ.

20 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ