މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މެރިޓައިމާ ގުޅޭ ޤާނޫން ތަރުޖަމާކުރުން

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މެރިޓައިމް ދާއިރައާއިގުޅޭ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް އިނގިރޭސިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

            ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 26 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ އާދީއް ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ހުރަވީބިލްޑިންގްގެ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

             މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާއިއެކު ގެޒެޓުގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މިއޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް www.transport.gov.mv އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ވާހަކަ މައޫލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

               25 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441

               20  ޖަނަވަރީ 2020

20 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ