ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެނިމޭޓެޑް ވީޑިއޯއެއް ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

 

އެނިމޭޓެޑް ވީޑިއޯއެއް ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެ

 

މި ބިއުރޯއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އެނިމޭޓެޑް ވީޑިއޯއެއް، އިންފޮގްރެފިކް އެއްގެ ލޭއައުޓާއި ޑިޒައިނެއް އަދި ރިޕޯޓް ލޭއައުޓެއް ހަދައި، ޑިޒައިން ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

ވީމާ، މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  2020 ޖަނަވަރީ 27 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ބިއުރޯ ހިނގަމުންދާ އިމާރާތް، ދާރުލް އީމާން ބިލްޑިންގގެ 8 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2020 ޖަނަވަރީ 30 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ބިއުރޯއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ މި ބިއުރޯގެ ފޯން ނަންބަރު 3008414 ނުވަތަ 3008410 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުންއެދެމެވެ.

19 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ