މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރެވެނިއު އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ނަންބަރު:

(IUL) 201-A1/2020/1

ތާރީޚް:

19 ޖަނަވަރީ 2020

 

މަޤާމް:

ރެވެނިއު އޮފިސަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

ސެކްޝަން:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

އެސޯސިއޭޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ

އަސާސީ މުސާރަ:

-/6,950ރ.

ސާވިސް އެލަވަންސް:

-/2,500 ރ.

ނޮންޕްރެކްޓިސިން އެލަވަންސް:

3,127.50ރ.

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭތަން:

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ، ކ.މާލެ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

1-      އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ފަންޑަމެންޓަލް ނޮލެޖް މޮޑިއުލްތައް (ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ކޯސްތަކެއް) ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު އެކައުންޓިން ދާއިރާއިން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ

2-      އެކައުންޓިން ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު އެކައުންޓިން ދާއިރާއިން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު:

1-      އޮތޯރިޓީއަށް ލިބޭފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި، ލިބޭފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ފައިސާ ޖަމާކުރުން

2-      ފައިސާއާއި ގުޅޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

3-      ޕެޓީކޭޝް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބެލެހެއްޓުން

4-      އޮތޯރިޓީގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން

5-      އޮތޯރިޓީގެ އަހަރީ މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުން.

6-      އޮތޯރިޓީގެ ފައިސާގެ އެންމެހާ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ސެކްޝަންގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އެހީތެރިވުން.

ވަޒީފާއަށްހޮވުމުގައި އިސްކަންދެވޭނެ ކަންތައްތައް:

1-      މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި އުޅެ ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.

2-      ސެޕް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން.

3-      ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދަށް އަހުލުވެރިވެފައިވުން.

4-      އެމް.އެސް ވާރޑް، އެކްސެލްއަށް އަހުލުވެރިވެފައިވުން.

އެޕްލިކޭޝަންފޮނުވަންވީ ތާރީޚާއި ތަން

 30 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 1500 ގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން

1-      ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް (އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓުން (www.caa.gov.mv/forms) ލިބެން ހުންނާނެ)

2-      ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު

ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ (އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ)ފޮޓޯކޮޕީ (އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު)

އިންޓަރވިއު ކުރުން:

އިންޓަރވިއު އަށް ހާޒިރުކުރެވޭނީ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާ އަދި ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

19 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ