ހިރިޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިރިޔާ ސްކޫލަށް 65 އިންޗީގެ 07 ޓީ.ވީ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

ހިރިޔާ ސްކޫލަށް 65 އިންޗީގެ 07 ޓީ.ވީ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި HS-B/IUL/2019/22 ނަންބަރު އިޢުލާން އާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުއްވި ބީލަމުގެ އަގު ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ އެ އިޢުލަން ބާތިލްކޮށް އަލުން  އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މި މަސައްކަތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ  2020 ޖެނުއަރީ 21 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00   ގައި ހިރިޔާ ސްކޫލުގައެވެ. އަދި ބީލަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 2020 ޖެނުއަރީ  26 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 ގައި ހިރިޔާ ސްކޫލުގައެވެ. 

އަންދާސީ ހިސާބު ހަށަހެޅޭނީ މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޚްގައި މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ  ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. ބީލަން ފޮތް (މަޢުލޫމާތު ޝީޓް/ ފޯމްތައް)  މި އިޢުލާނާއި އެޓޭޗް ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.

19 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ