އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ.ތިމަރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ޑީސަލް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ތ.ތިމަރަފުށީ އެއާރޕޯޓަށް ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު 1000 ލީޓަރުގެ ޑީސަަލް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ މިމަސައްކަތަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން މި ކުންފުނީގެ އީމެއިލް  [email protected]  އަދި[email protected]   އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 28 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 02:00 ގެ ކުރިންނެވެ.

މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އެދޭ ބޭފުޅުން، އިސްވެ ދެންނެވުނު އީމެއިލް އެޑްރެސްއަށް އީމެއިލް ފޮނުއްވައިގެން، ނުވަތަ މި ކުންފުނީގެ ނަންބަރު 3331230 އަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

19 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ