މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

                        އިޢުލާން

    ތިރީގައިމިވާ ޖަމްޢިއްޔާތައް އަންނަނިވި ތާރީޚް ތަކުގައި މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފީމެވެ. 

 

ތާރީޙް

ނަން

އިދާރާ

މުއައްސިސުންގެ ނަން

އެޑްރެސް

އަތޮޅާއި/ރަށް

26-12-2019

ރެޑިއޮލޮޖީ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަމްބަރު 101-136

ޑރ.އާމިނަތު ނަޛީރު

މ.ކެލްވީނިއާ

ކ.މާލެ

ޑރ.ފާޠިމަތު މުފްލިޙާ

ހ.ކަނޑިގެ 2

ކ.މާލެ

ޑޮކްޓަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ބަގީޗާގެ

ސ.މަރަދޫފޭދޫ

29-12-2019

ޔޫނިއަން ފޯރ މެރިން ކޮންޜަވޭޝަން އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް

ޖަބުރޯލުގެ

ޢާއިޝަތު ޝަޒާ މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ހެޕީސަން

ސ.މީދޫ

ޢާއިޝަތު ޝިހާމާ

ސައިމާގެ

ސ.މީދޫ

31-12-2019 

ހަވީރު ޖާނަލިޒަމް ފައުންޑޭޝަން

ހ.ނީލްވިލާ

ޑރ.މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން

 

 

 

 

 

ހ.ނީލްވިލާ

 

 

 

 

 

 

 

މާލެ

ނާއިލާ އިބްރާހިމްކަލޭފާނު

ލުބްނާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން

ލީނާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން

ވާއިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން

                  ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

09 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ