ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އެސޯސިއޭޓް، ފަރުދީ އަދި ޖޫނިއަރ މެންބަރަކަށް ވުމަށް ހުޅުވާލުން

 

އިޢުލާން

ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އެސޯސިއޭޓް، ފަރުދީ އަދި ޖޫނިއަރ މެންބަރަކަށް ވުމަށް ހުޅުވާލުން

          ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ފަދައިން، މި އެސޯސިއޭޝަންގެ އެސޯސިއޭޓް، ފަރުދީ އަދި ޖޫނިއަރ މެންބަރަކަށް ވުމަށް 2020 ޖެނުއަރީ 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.

         ވީމާ، މި އެސޯސިއޭޝަންގެ އެސޯސިއޭޓް، ފަރުދީ އަދި ޖޫނިއަރ މެންބަރަކަށް ވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، މެންބަރަކަށް ވުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

   ނޯޓް: މި އިޢުލާންގައި (މެންބަރު ކަމަށް އެދޭ ފޯމް ޑައުންލޯޑް) ކުރެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދުމަށް ގުޅާނީ 7812226 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

 

 

16 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ