ބުރުނީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
1 އަހަރު ދުވަހަށް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން

އިޢުލާން

ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ދައުވަތު

                                                                                             ނަންބަރު: GS-176/IUL-B/2020/02

 

1 އަހަރު ދުވަހަށް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ

01 އަހަރު ދުވަހަށް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: GS-176/IUL-B/2020/01 އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް ބަދަލު އައުމާއި ގުޅިގެން ، މިސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

     01 އަހަރުދުވަހަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެންމެހައި މައުލޫމާތު ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

  1. މިމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 2020 ޖެނުއަރީ 16 އިން 2020 ޖެނުއަރީ 22 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 14:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަން ހުށައެޅޭނީ މި މުއްދަތުގައި ނަން ނޯޓް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  2. މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2020 ޖެނުއަރީ 23 ވާ  ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  3. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 ޖެނުއަރީ 28 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.
  4. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ބުރުނީ ސްކޫލް

ތ.ބުރުނި

ފޯން:6780551

އީ-މެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]

16 ޖެނުއަރީ 2020

16 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ