މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ސައުންޑް،ލައިޓް،ލެޑްސްކްރީން ބެހެއްޓުން،ސްކޫލް ހޯލްގޯތިތެރެއާއި،ބޭރު ދިއްލުން

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.                                           

                                           ނަމްބަރ: IUL10-F/10/2020/09

އިޢުލާން

  

 މިއަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ދުވަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން 28 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ ރޭ ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ހޯލްގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ސައުންޑް،ލައިޓް، ލެޑްސްކްރީން ބަހައްޓައި، ސްކޫލްގެ ހޯލްއާއި ގޯތިތެރެއާއި، ބޭރު ދިއްލައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 20 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 23 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ  ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި،ގަޑިއަށް ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާޒީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

‏  

 

 

16 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ