އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކާޑު ޕްރިންޓަރެއް ހޯދުން

މިއިދާރާއިން ލައިސަންސް ކާޑުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ކާޑު ޕްރިންޓަރެއް ހޯދަން 24 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ނަންބަރު:  (IUL)234-A/234/2019/40 އާއި ގުޅިގެން ހުށައަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާތީއާއި ލައިސަންސް ކާޑުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި އެ އިޢުލާނުގައި ހިމެނިފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، ތިރީގައި މިދަންނަވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކުގެ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  27 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލުންނަމަ[email protected]  އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

 

 

 

 

ބާވަތް

ބޭނުންވާ އަދަދު

ކާޑު ޕްރިންޓަރ ( ސްޕެސިފިކޭޝަން ތިރީގައި )

Fargo HDP 5000 Printer Specs

 Sided printing Single & Dual

   Print MethodHDP Dye-Sublimation /Resin Thermal Transfer

     300 Resolution dpi

 Print Speed 38 seconds per card / 95 cards per hour (YMCFK with transfer)

Accepted  Card Sizes CR-80

  Display * print only: .030” (30mil) to .050” (50mil) / .762mm to 1.778mm

                         *Print/Lamination: 030” (30mil) to .040” (40mil) / .762mm

    Interface USB 2.0 (high speed) and Ethernet with internal print server

 Color compatibility Full color/Monochrome

1

ޕްރިންޓަރ ރިބަން (ސްޕެސިފިކޭޝަން ތިރީގައި)

Fargo HDP 5000 Printer Ribbon Specifications

Type    YMCFK Full Color Ribbon With Resin & Black Dye BasedFluorescing Panel

Part No 84061

No Of Images 500 Images Per Ribbon

 

1

ފިލްމް (ސްޕެސިފިކޭޝަން ތިރީގައި)

Fargo HDP 5000 Printer Film Specifications

   Type HDP Film

Images  1500No Of Images

1

ޕްރިންޓަރ  ކްލީނިންގ ކިޓް

Printer cleaner flush cleaning kit

1

އިމޭޖް ސްކޭނަރ ( ސްޕެސިފިކޭޝަން ތިރީގައި )

FUJITSU FI-IX100 Scan Snap IX100

Color Wireless Scanner A4 Sized

1

ލެމިނޭޓިންގ މެޝިން ( ސްޕެސިފިކޭޝަން ތިރީގައި )

Bonsaii L403-A4 Document Photo

Thermal Laminator

1

ކޮމްޕޮޒިޓް ކާޑު

Fargo Ultra Card  III CR80  30mil HiCo

Composite Cards White

500

ލެމިނޭޓިންގ މޮޑިއުލް

HID Global Fargo Single-Sided

Lamination Module for HDP 5000 ID Card Printer

1

އެންކޯޑަރ (ލައިސަންސްގެ މަޢުލޫމާތު އެންކޯޑު ކުރުމަށް)

UNIFORM MSR206U-3HLR MSR

RS232/USB ENCORDER HI/LO

Magnetic Stripe Coercivity: High

1

ލޭޒަރޖެޓް ޕްރިންޓަރ

HP 1020.P1006

1

ކޯޓޭޝަނުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތައް

އަގު:   

 • ކޯޓޭޝަނުގައި ކޮންމެ އައިޓަމެއްގެ އަގާއި އަދި ޖުމުލަ އަގު ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި ޖުމުލަ އަގުގެ ތެރޭގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޑެލިވަރީގެ މުއްދަތު:

 • ކޯޓޭޝަންގައި މުދާ ޑެލިވަރީކުރެވޭނެ ދުވަސް (މުއްދަތު) އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

ކޯޓޭޝަންގެ މުއްދަތު:

 • ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކޯޓޭޝަން ވެލިޑީޓީގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 60 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

 • އަގު ހުށަހަޅަނީ ކުންފުންޏަކުން، ނުވަތަ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓަކުންނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއަކާއި ޕްރޮފައިލް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 • ލިސްޓުގައިވާ ތަކެތި ވިއްކެވުމަށް އަގު ހުށަހަޅަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނަމަ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މީރާގައި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަން އަދި ތާރީޚާއި ސުންގަޑި:

 • އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
 • 27 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް.

 

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާބެހޭ:

 • ގަޑިއަށް ހުށަނާޅާ އަންދާސީހިސާބުތައް  ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަންދާސީހިސާބުތަކަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.

(ހ) ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު:

70 ޕޮއިންޓް (އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓްް)

(ށ) ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:

     15 ޕޮއިންޓް (އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ތަކެތި ފޯރުކޮއްދެވޭނެ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް)

(ނ) ވޮރެންޓީ

     15 ޕޮއިންޓް (އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ވޮރެންޓީ ދެވޭނެ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް)

     

 

ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލު (ޑިސްކޮލިފައި) ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް:

 •   ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުގައި މުއްދަތު ނެތުން.
 • އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަނޭޅުން.
 • އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ހުށަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވުން.
 • ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބު.
15 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ