މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

                             އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ

           ދ. ކުޑަހުވަދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2019 ޑިސެމްބަރ 29 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު 581/IUL) 141-L/141/2019)  ނަންބަރު އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ސައްޙަ ތިން ބިޑް ލިބިފައިނުވާތީ އަލުން މި މަސައްކަތް އިއުލާން ކުރަމެވެ.

           ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.   

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

އަންގާރަ

21 ޖަނަވަރީ 2020

 

11:00

 

އަންދާސީހިސާބު

ހުށަހެޅުން

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

އަންގާރަ

28 ޖަނަވަރީ 2020

11:00

 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

15 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ