މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހ.ޖަނބުރޯލުމާގެ، ވ.މޫންރައިޒް ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު: (IUL)425-B5/1/2020/6)

އިޢުލާން

 

                 މިދަންނަވާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

                 ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީ ތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 20 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި އިދާރާ އަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ހ.ޖަނބުރޯލްމާގެ 2 ވަނަ އަޞްލު

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.14131

2

ވ.މޫންރައިޒް

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.14003

 

20 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441

15 ޖަނަވަރީ 2020

 

15 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ