ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

 

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މަޤާމް:

ޖޫނިއަރ އޮފިސަރ

ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްސަން:

ފައިނޭންސް

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

ޝަރުތުތައް:

-          ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް މަދުވެގެން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން

-          މަދުވެގެން 01 އަހަރު ދުވުހަގެ ތަޖުރިބާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން

މަހު މުސާރަ:

8،000ރ އާއި 9،000ރ އާއި ދެމެދު

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ހެޑް އޮފީސް

މަސައްކަތުގެ ބާވަތް:

-          ކުރިޑިޓް އެގްރީމަންޓް އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓުން

-          ކުރިޑިޓް ކޮންޓްރޯލް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ދާއިމީ

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ހެޑް އޮފީސް

ވީމާ، މިވަޒީފާތަކަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 19 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 15:00 ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެޓެސްޓެޑް ސެޓިފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ، ޕޮލިސް ރިޕޯޓު އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ އާއި އެކު އެސް ޓީ އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ހުޅަހެޅުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުލިބިލައްވާނީ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުން އަދި ވެބްސައިޓުން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3331421 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

14 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ