މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަރަހަށް ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ވިއްކުމާއިބެހޭ ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅިގެން 19 ޖޫން 2019ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންއާއިކު އާންމުކޮށްފައިވާ އުޞޫލް ބާތިލްކުރުން

މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިންނަށް ޑީސަލްގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ އެހަރަކާތް ހިންގުމަށް 19 ޖޫން 2019ގައި އާންމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ނަމްބަރު (IUL)30-G/30/2019/117 އާއިއެކުވާ " ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް މަސްވެރިކަންކުރާ މަސްދޯނިފަހަރަށް ވިއްކުމާބެހޭ އުޞޫލު" ބާތިލުކޮށް އައު އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި އާންމުކުރަމެވެ.   

13 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ