ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އޮޑިޓް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

 2019ވަނަ އަހަރު ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އޮޑިޓް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަކީ  އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ހުއްދަ ދީފައިވާ އޮޑިޓް ފާމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައިޤުވެރިވެލައްވާ    ފަރާތްތަކުން 20 ޖެނުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ  15:00 ގެ ކުރިން ސިޓީއުރައިގައި ބަންދުކުރެއްވުމަށްފަހު ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް އޯޑިޓް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުއްވުމަށް އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ 7970898 ނަންބަރާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް

ފޯން: 3325503

[email protected]  

13 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ